Juridische mededeling


Juridische informatie

 

1. Presentatie van de site.

Overeenkomstig artikel 6 van de wet n ° 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie, het is duidelijk voor de gebruikers van de site pandoon.info de identiteit van de verschillende belanghebbenden in de tenuitvoerlegging en de follow-up: eigenaar: Pandoon – straat van het postadres van Pandoon Schepper: Pandoon officiële bekendmaking: Pandoon – https://pandoon.info/contact/ de officiële publicatie is een fysieke persoon of een rechtspersoon. Webmaster: Pandoon – https://pandoon.info/contact/ host: de naam van de host website – straat van het postadres van de host

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de diensten die worden aangeboden.

Het gebruik van de site pandoon.info impliceert de volledige aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangevuld op elk gewenst moment, gebruikers van de site pandoon.info worden daarom uitgenodigd op een regelmatige basis te raadplegen. Deze site is normaal toegankelijk zijn voor gebruikers op elk gewenst moment. Wegens technisch onderhoud onderbreking kan echter worden bepaald door de Pandoon, die dan proberen zal om te communiceren voordat gebruikers de data en uren van de interventie. De pandoon.info-site wordt regelmatig bijgewerkt door Pandoon. Ook de opdruk kan worden gewijzigd op elk moment: ze moeten toch aan de gebruiker die is uitgenodigd om te verwijzen naar meest vaak mogelijk om kennis te nemen.  

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De site pandoon.info is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. Pandoon streeft ernaar om op de site zo accuraat als mogelijk informatie pandoon.info. Echter hij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onnauwkeurigheden, omissies en tekortkomingen in de update, of zijn gedaan of vanwege derden partners die deze informatie verstrekken. Alle informatie op de site pandoon.info zijn een indicatie en kunnen evolueren. Bovendien, de informatie op de site pandoon.info zijn niet uitputtend. Ze zijn onderhevig aan veranderingen sinds hun online.  

4. Contractuele beperkingen met betrekking tot technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript technology. De website is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien, de gebruiker van de site streeft naar toegang tot de site met behulp van een recent materiaal, dat geen virus bevat en met een laatste generatie bijgewerkt naar browser  

5. Intellectuele eigendom en namaak.

Pandoon is de eigenaar van de rechten van intellectuele eigendom of bezit van de rechten van gebruik op alle items beschikbaar op de site, inclusief tekst, afbeeldingen, graphics, logo, iconen, geluiden, software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of deel van de elementen van de site, ongeacht het medium of het proces wordt gebruikt, is verboden, tenzij schriftelijke toestemming van: Pandoon. Een onbevoegde site of gebruik geen objecten die het bevat zal worden beschouwd als constitutief van nagemaakte en voortdurende overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335 – 2 en volgende van de intellectuele eigendom Code.  

6. Beperkingen van de aansprakelijkheid.

Pandoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, wanneer de toegang tot de site pandoon.info, en als een resultaat is het gebruik van een materiaal niet voldoet aan de specificaties als bedoeld in punt 4, of het uiterlijk van een bug of een onverenigbaarheid. Pandoon kan ook aansprakelijk gesteld worden voor schade indirecte (voorbeeld verlies van markt) en verlies van kans veroorzaakt door het gebruik van de site pandoon.info. Interactieve ruimten (mogelijkheid om te vragen in de contactpunten) zijn beschikbaar voor gebruikers. Pandoon behoudt zich het recht te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die zijn neergelegd in deze ruimte die inbreuk maken op de wetgeving in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen betreffende de bescherming van gegevens. Indien nodig wordt in Pandoon ook behoudt zich de mogelijkheid van verhoor van de verantwoordelijkheid op maatschappelijk en/of strafrechtelijke van de gebruiker, met name in het geval van bericht naar teken racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch, ongeacht het medium gebruikt (tekst, fotografie…).  

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk, worden de persoonlijke gegevens met name beschermd door wet n ° 78-87 van 6 januari 1978, wet n ° 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel l 226-13 van het Wetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Naar aanleiding van het gebruik van de site pandoon.info, mogen worden verzameld: de URL van de koppelingen waarmee de gebruiker toegang de site pandoon.info, de leverancier van de gebruiker, het adres van het internetprotocol (IP van de gebruiker tot). In ieder geval verzamelt staat Pandoon geen persoonlijke gegevens over de gebruiker en de noodzaak van sommige diensten aangeboden door de site pandoon.info. De gebruiker deze gegevens worden verstrekt in een op de hoogte, met inbegrip van de bij de uitvoering van hun inbeslagneming door zelf. Het is dan duidelijk aan de gebruiker van de site pandoon.info de verplichting of dergelijke informatie niet te verstrekken. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie en verzet tot persoonsgegevens over hem, die zijn verzoek geschreven en ondertekend, vergezeld van een kopie van de identificatie met de handtekening van de eigenaar van de kamer, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden. Geen persoonlijke gegevens van de gebruiker van de site pandoon.info is gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, geruild, overgedragen, toegewezen of verkocht op een steun, een aan derden. Alleen de hypothese van de verlossing van Pandoon en zijn rechten zou de indiening van dergelijke informatie aan elke koper die zou op zijn beurt met de dezelfde verplichting van instandhouding en wijziging van de gegevens van de gebruiker van de site pandoon.info. De site wordt niet gedeclareerd bij de CNIL omdat zij geen persoonlijke gegevens verzamelt. . De databases zijn beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.  

8. Koppelingen en cookies.

De pandoon.info-site bevat een aantal links naar andere sites, opgezet met toestemming van Pandoon. Pandoon heeft echter geen gelegenheid om te controleren de inhoud van de sites bezocht, en dienovereenkomstig aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid. Navigatie op de site pandoon.info is waarschijnlijk leiden tot de installatie van een cookie (s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een bestand van kleine grootte, die kan geen identificatie van de gebruiker, maar die registreert informatie naar een computer op een sitenavigatie. De aldus verkregen gegevens zijn ontworpen ter vergemakkelijking van latere navigatie op de site, en zijn ook ontworpen om verschillende maatstaven voor de presentielijst. De weigering van de installatie van een cookie kan maken het onmogelijk om de toegang tot bepaalde diensten. Echter, de gebruiker zijn computer kan configureren op de volgende wijze, te verzetten tegen het gebruik van cookies: onder Internet Explorer: tabblad hulpprogramma (pictogram in de vorm van een radertje in de rechterbovenhoek) / internet-opties. Klik op Privacy en selecteer blokkeren alle cookies. OK bevestigen. Firefox: Aan de bovenkant van het browservenster, klikt u op de knop Firefox, ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. De regels van instandhouding instellen op: de aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Ten slotte uncheck het om het uitschakelen van cookies. Safari: Klik bovenaan rechts van de browser op het menu van een presentatiepictogram (gesymboliseerd door een COG). Selecteer instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie 'Privacy' instellingen voor inhoud. In de sectie 'Cookies' kunt u cookies blokkeert. Onder Chrome: Klik bovenaan rechts van de browser op het menu van een presentatiepictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven. In het gedeelte 'Privacy', klik op Voorkeuren. U kunt cookies blokkeren in het tabblad "Privacy".  

9. Toepasselijk recht en toekenning van bevoegdheid.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de pandoon.info-website is onderworpen aan het Franse recht. Exclusieve toekenning van bevoegdheid wordt gesteld aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.  

10. De belangrijkste wetten betrokken.

Wet n ° 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet n ° 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot de informatica, bestanden en vrijheden. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie.  

11. Lexicon.

Gebruiker: Gebruiker verbinding maken met behulp van de boven-genoemde site. Persoonlijke informatie: "informatie waarmee, in enigerlei vorm, direct of indirect, de identificatie van de personen aan wie zij van toepassing zijn" (artikel 4 van de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978).